z居士

 
   

观世音普门品

世尊妙相具。我今重问彼。佛子何因缘。名为观世音

具足妙相尊。偈答无尽意。汝听观音行。善应诸方所。

弘誓深如海。历劫不思议。侍多千亿佛。发大清净愿。

我为汝略说。闻名及见身。心念不空过。能灭诸有苦。

假使兴害意。推落大火坑。念彼观音力。火坑变成池。

或漂流巨海。龙鱼诸鬼难。念彼观音力。波浪不能没。

或在须弥峰。为人所推堕。念彼观音力。如日虚空住。

或被恶人逐。堕落金刚山。念彼观音力。不能损一毛。

或值怨贼绕。各执刀加害。念彼观音力。咸即起慈心。

或遭王难苦。临刑欲寿终。念彼观音力。刀寻段段坏。

或囚禁枷锁。手足被杻械。念彼观音力。释然得解脱。

咒诅诸毒药。所欲害身者。念彼观音力。还著于本人。

或遇恶罗刹。毒龙诸鬼等。念彼观音力。时悉不敢害。

若恶兽围绕。利牙爪可怖。念彼观音力。疾走无边方。

蚖蛇及蝮蝎。气毒烟火然。念彼观音力。寻声自回去。

云雷鼓掣电。降雹澍大雨。念彼观音力。应时得消散。

众生被困厄。无量苦逼身。观音妙智力。能救世间苦。

具足神通力广修智方便。十方诸国土。无刹不现身。

种种诸恶趣。地狱鬼畜生。生老病死苦。以渐悉令灭。

真观清净观。广大智慧观。悲观及慈观。常愿常瞻仰。

无垢清净光。慧日破诸暗。能伏灾风火。普明照世间。

悲体戒雷震。慈意妙大云。澍甘露法雨。灭除烦恼焰。

诤讼经官处。怖畏军阵中。念彼观音力。众怨悉退散。

妙音观世音。梵音海潮音。胜彼世间音。是故须常念。

念念勿生疑。观世音净圣。于苦恼死厄。能为作依怙。

具一切功德。慈眼视众生。福聚海无量。是故应顶礼。


 
 
评论
 
 
热度(3)